2021.gada 17.martā . Ikgadējais dzīvokļu īpašnieku kopsapulce

„Jaunbiķeru dzīvokļu īpašnieku biedrība”
reģistrācijas numurs: 40008113841
juridiskā adrese: Skanstes iela 50A, Rīga, LV-1013
Rīgā, 2021.gada 03.martā

 Paziņojums

”Jaunbiķeru dzīvokļu īpašnieku biedrības”, reģistrācijas numurs: 40008113841 (turpmāk arī “Jaunbiķeru DzīB”) valde, pamatojoties uz “Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma” 37.panta noteikumiem, Biedrību un nodibinājuma likuma 36.pantu un 37.panta 2.daļu, Jaunbiķeru dzīvokļu īpašnieku biedrības statūtu 6.nodaļu, Kopīpašuma pārvaldīšanas un apsaimniekošanas līguma 26.punktu un Dzīvokļa īpašuma likuma 19.pantu, kopīgi ar SIA „VBS Serviss” kā nekustamo īpašuma Rīga, Kaivas iela 29 k-1, k-2, k-3, k-4, Kaivas iela 31 k-1, k-2, k-3, k-4, k-5 un Kaivas iela 33 k-1, k-2, k-3, k-4, k-5 pārvaldnieku, paziņo, ka

2021.gada 17.martā plkst.17:30 notiks ”Jaunbiķeru dzīvokļu īpašnieku biedrības” (turpmāk tekstā – Jaunbiķeru DzīB) biedru sapulce.

Sapulce tiks organizēta tiešsaistē izmantojot platformu Zoom,

https://rsu.zoom.us/j/99073853379?pwd=UWVEZUthTjFySVhFYml5ZVU3UnZxQT09

piekļūves informācija arī būs pieejama Jaunbiķeru DzīB mājas lapā www.jaunbikeri.lv.

Gadījumā, ja Jaunbiķeru DzīB biedru sapulcē nebūs kvoruma un biedru sapulcei nebūs tiesību pieņemt lēmumus, 2021.gada 31.martā plkst.17:30 notiks ATKĀRTOTĀ ”Jaunbiķeru dzīvokļu īpašnieku biedrības” biedru sapulce ar tādu pašu darba kārtību.

https://rsu.zoom.us/j/93483476967?pwd=b0wyS2YxVEdKTE1OUmZiRS95MmFrQT09

DARBA KĀRTĪBA:

  1. 17:30 Sapulces dalībnieku reģistrācija
 1. 17:35 Ievads – Jaunbiķeru DzīB valdes loceklis
 2. SIA VBS Serviss – pārvaldnieks un atskaites par 2020.gadu un darba plāns 2021.gadam
 3. Diskusija par Rezerves (uzkrājuma) fonda pacelšanu
 4. Jaunbiķeru DzīB – valdes loceklis
 5. Balsojumi:
  • Jaunbiķeru DzīB 2020.gada pārskata apstiprināšana
  • Jaunbiķeru DzīB 2021.gada pārskata revidenta apstiprināšana
 6. Sapulces nobeigums – valdes loceklis
 7. Jautājumi

18:30 sapulces slēgšana .

Jaunbiķeru DzīB valde nodrošina Jaunbiķeru DzīB biedriem tiesības piedalīties un balsot biedru kopsapulcē, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus. Šādā iespēja ir garantēta, Jaunbiķeru DzīB biedram izpildot sekojošās prasības:

 • Lai Jaunbiķeru DzīB valde varētu veikt biedru identifikāciju, pirms ienākšanas platforma Zoom, Jaunbiķeru DzīB biedrs norāda savu vārdu, uzvārdu un sava dzīvokļa īpašuma adresi
 • Jaunbiķeru DzīB sapulces laikā aizpilda elektroniski sastādītu anketu, balsojot “PAR” vai “PRET” uz balsojumā iekļauto jautājumu. Pēc anketas aizpildīšanas Jaunbiķeru DzīB biedrs apstiprina tās pareizību un balsojums tiek pieņemts.

Svarīgi!

Saskaņā ar likuma “Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību” 32.panta noteikumiem  Jaunbiķeru DzīB biedri var izmantot tiesības balsot pirms biedru kopsapulces vai piedalīties un balsot biedru kopsapulcē, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus. Balsojuma lapu var saņemt, rakstot pieprasījumu uz e-pastu: valde@jaunbikeri.lv.

Vēršam Jūsu uzmanību, ka pirms kopsapulces nodotais balsojums tiks ņemts vērā tad, ja balsojums tiek nodots tādā veidā, kas ļauj biedrībai biedru identificēt, un tieši – balsojumām ir jābūt parakstītam ar drošu elektronisku parakstu un nosūtītām uz mūsu e-pastu: valde@jaunbikeri.lv . Balsojumam jābūt  nodotam biedrībai vismaz iepriekšējā dienā pirms biedru kopsapulces norises dienas.

Pirms sapulces uzdot jautājumus var rakstot uz valde@jaunbikeri.lv .