JAUNBIĶERU DZĪVOKĻU ĪPAŠNIEKU BIEDRĪBA, REĢ.NR.: 40008113841

Konfidencialitātes politika

Apstiprināta Rīgā 2018.gada 22.maijā.

Konfidencialitātes politikas mērķis — sniegt fiziskai personai informāciju par personas datu apstrādes mērķiem un apjomu, aizsardzību un apstrādes ilgumu datu saņemšanas un apstrādes laikā. Noteikto uzdevumu izpildes gaitā, kas ir saistīti ar JAUNBIĶERU DZĪVOKĻU ĪPAŠNIEKU BIEDRĪBAS (turpmāk tekstā – Biedrība) mērķu, kas ir norādīti Biedrības Statūtos, sasniegšanu, Biedrību un nodibinājumu likuma, Dzīvokļu īpašuma likuma un citu Latvijas republikas likuma noteikumu izpildei, no fiziskas personas var tikt pieprasīta personīga rakstura informācija, tajā skaitā, uzvārds, vārds, dzimšanas datums un dzimšanas vieta, personas kods, adrese, telefons, elektroniskais pasts un cita informācija.

Personas datu vadītājs un viņa kontaktinformācija

Personas datu vadītājs ir JAUNBIĶERU DZĪVOKĻU ĪPAŠNIEKU BIEDRĪBA, vienotais reģistrācijas numurs 40008113841, juridiskā adrese: Skanstes iela 50A, Rīga, LV-1013. Biedrības kontaktinformācija par jautājumiem, saistītiem ar personas datu apstrādi: valde@jaunbikeri.lv. Jautājumus par personas datu apstrādi pieņem pēc norādītajiem kontakta datiem vai pēc Biedribas juridiskās adreses.

Dokumenta pielietošanas sfēra

Personas dati ir jebkura informācija, kas tieši vai netieši attiecas uz noteiktu vai nosakāmo fizisko personu (turpmāk – personas datu subjekts). Konfidencialitātes politiku izmanto konfidencialitātes nodrošināšanai un personas datu aizsardzībai sekojošām fizisko personu kategorijām:

 • Biedrības biedriem, potenciāliem Biedrības biedriem, Jaunbiķeru ciemata, kas atrodas pēc adreses Rīga, Kaivas iela 29, 31 un 33 (turpmāk tekstā – Ciemats), dzīvokļu īpašniekiem,  un iedzīvotājiem un citām ieinteresētām personam (ieskaitot potenciālos, bijušos vai esošos);
 • Uzņēmēju, Izpildītāju, jebkuru citu sadarbības partneru, kā arī valsts, pašvaldības un tiesu varas pārstavjiem.

Datus neapstrādā, neizmanto un nenodod izmantošanai pretēji mērķiem, kas ir norādīti Biedrības Statūtos.

Biedrība rūpējas par konfidencialitāti un fiziskas personas datu aizsardzību, ievēro personas datu apstrādes tiesību likumību saskaņā ar pielietoto normatīvi-tiesisko aktu: likumu “Par fiziskas personas datu aizsardzību”, Eiropas parlamenta un padomes regulu nr. 2016/679 no 2016.gada 27.aprīļa par personas datu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un to brīvu apriti, kā arī citiem pieņemtiem normatīvi-tiesiskajiem aktiem konfidencialitātes un datu apstrādes jomā. Konfidencialitātes politika attiecas uz datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā un kādā vidē fiziska persona sniedz datus (Biedrības interneta mājaslapās, pa elektronisko pastu, pa telefonu vai personīgi) un kādās organizācijas sistēmās vai drukātā formā tos apstrādā.

Personas datu apstrādes mērķi

Biedrība apstrādā personas datus ar sekojošiem mērķiem:

 • Biedrības Statūtos noteikto mērķu sasniegšanai:
  • Ciemata pārvaldīšanas un apsaimniekošanas nolūkos;
  • Biedrības biedru, Ciemata dzīvokļu īpašnieku un iedzīvotāju interešu pārstāvībai;
  • Pieteikumu reģistrācijai Biedrības mājas lapā;
  • Pieteikumu saņemšanai, kas ir saistīti ar Biedrības biedru pieņemšanu biedrībā vai izslēgšanu no biedrības;
  • Identifikācijai;
  • Līgumu un (vai) rēķinu sagatavošanai un parakstīšanai;
  • Pakalpojumu sniegšanai;
  • Saistību izpildei;
  • Iesniegumu, pretenziju u.c.dokumentu izskatīšanai un apstrādei;
  • Administrēšanas nolūkos;
 • Informācijas sniegšanai valsts, pašvaldības, tiesu varas pārstavjiem un operatīvās darbības subjektiem normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos un apjomā;
 • Citiem specifiskiem mērķiem, par kuriem personu informē Biedrība atbilstošu datu sniegšanas momentā.

Personas datu apstrāde

Biedrība apstrādā personas datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā esošos konfidencialitātes riskus un pieejamos organizatoriskos, finanšu un tehniskos resursus.

Personas datu apstrāde sociālajos tīklos

Ja personas datu subjekts izvēlas pieeju pakalpojumiem caur savu uzskaites ierakstu sociālajos tīklos (piemēram, Facebook, Twitter, Google+ vai YouTube), vai nospiež vienu no pieslēgšanas pogām vai atsaucēm sociālajos tīklos (piemēram, poga “Man patīk” Facebook), kas pieejama servisos, tās saturs un personīgā informācija tiks nodota atbilstošiem sociālajiem tīkliem. Personas datu subjekts apzinās un piekrīt savu personas datu izmantošanai, ieskaitot informāciju, kuru tas nodod sociālajos tīklos caur pakalpojumiem, regulē to ar atbilstošām konfidencialitātes politikām.

Personas datu saņēmēju kategorijas

Biedrība neizpauž trešajām personām personas datus vai kādu informāciju, saņemtu sadarbības gaitā, izņemot sekojošos gadījumus:

 • ja datus jānodod atbilstošajai trešajai personai noslēgtā līguma ietvaros jebkādas līguma izpildei nepieciešamas vai likuma deleģētas funkcijas veikšanai;
 • normatīvo aktu paredzētajos gadījumos, pēc atbilstošu personu pamatotām prasībām noteiktajā kārtībā un apjomā;
 • gadījumos, ko paredz normatīvie akti, Biedrības likumīgo interešu aizsardzībai, piemēram, vēršoties tiesā vai citās valsts iestādēs ar prasību pret personu, kas ir pārkāpusi šīs likumīgās intereses.

Personas datu apstrādes termiņi

Personas datu apstrādes termiņus nosaka līgums ar personas datu subjektu, Kompānijas saistību izpildes termiņš pēc personas datu subjekta iesnieguma par pakalpojumu sniegšanu, prasības noilguma termiņš, dokumentu glabāšanas termiņi saskaņā ar spēkā esošajiem normatīviem, citām likumdošanas prasībām, kā arī subjekta sniegtās piekrišanas personas datu apstrādei termiņš.

Pēc augstāk norādīto apstākļu darbības pārtraukšanas personas datus arhivē, dzēš vai likvidē.

Pieeja personas datiem un citas personas datu subjekta tiesības

Personas datu subjekts pieņem lēmumu par savu personas datu sniegšanu Biedrībai un dod piekrišanu to apstrādei pēc savas gribas, bez spaidiem, un darbojas savās interesēs.

Piekrišanu personas datu apstrādei var dot personas datu subjekts vai viņa pārstāvis jebkurā formā, kas ļauj apstiprināt tās saņemšanas faktu. Kā likums, tādu piekrišanu dod, iesniedzot iesniegumus Biedrībai, noslēdzot līgumus ar Biedrību, vai personas datu subjekta konkludentu darbību veikšanas formā Biedrības interneta mājaslapās, vai vēršoties Biedrībā pakalpojumu saņemšanai pa elektronisko pastu, pa telefonu vai personīgi.

Personas datu subjektam ir tiesības saņemt normatīvajos aktos paredzēto informāciju par viņa datu apstrādi. Turklāt, saskaņā ar normatīvajiem aktiem, personas datu subjektam ir tiesības pieprasīt no Biedrības sniegt pieeju saviem personas datiem, kā arī pieprasīt tos papildināt, izlabot vai dzēst, vai ierobežot izmantošanu attiecībā pret personu, vai iebilst pret to apstrādi (tajā skaitā, pret personas datu apstrādi, ko veic pamatojoties uz Biedrības likumīgām (leģitīmām) interesēm), kā arī tiesības atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei.
Biedrībai ir tiesības turpināt personas datu apstrādi bez personas datu subjekta piekrišanas, pastāvot likumā norādītam pamatojumam.

 

 

 

Personas datu subjektam ir tiesības iesniegt pieprasījumu savu tiesību realizēšanai sekojošā veidā:

 • rakstiskā formā, nosūtot atbilstošu iesniegumu Biedrības juridiskajā adresē;
 • elektroniskā veidā, nosūtot vēstuli Biedrības elektroniskajā pasta adresē, parakstot savu iesniegumu ar drošu elektronu parakstu.

Pēc personas datu subjekta pieprasījuma saņemšanas par savu tiesību realizēšanu Biedrība pārbauda subjekta personību, novērtē pieprasījumu un pilda to saskaņā ar normatīvajiem aktiem.   Biedrība nosūta atbildi personas datu subjektam uz viņa norādīto kontakta adresi pa pastu ierakstītā vēstulē vai pa elektronu pastu, pēc iespējas ņemot vērā subjekta norādīto atbildes saņemšanas paņēmienu. Biedrība nodrošina prasību izpildi attiecībā pret datu apstrādi un aizsardzību saskaņā ar normatīvajiem aktiem un gadījumā, saņemot no datu subjekta iebildumus, uzsāk mērķtiecīgas darbības to atļaušanai. Tomēr, ja neizdevās atrisināt strīdīgo situāciju, datu subjektam ir tiesības vērsties uzraudzības iestādē — Valsts datu inspekcijā.

Saikne ar personas datu subjektu

Biedrība kontaktējas ar personas datu subjekta, izmantojot viņa norādīto kontakta informāciju (telefona numurs, elektronu adresi, pasta adresi). Saskarsme sakarā ar Biedrība līguma saistību izpildi notiek, pamatojoties uz noslēgto līgumu.

Intelektuālais un rūpnieciskais īpašums

Biedrībai pieder tiesības uz visu saturu, atspoguļotu Biedrības interneta mājas lapās (teksti, grafika, fotogrāfijas, logotipi, attēli, avoti, audiovizuālie vai skaņas elementi utt.), kas ir pakļauti intelektuālām un/vai rūpnieciskām īpašuma tiesībām.

Jebkura visa vai daļēja interneta lapu satura izmantošana, veikta kādā veidā vai ar jebkuru paņēmienu: elektroniskā, mehāniskā vai citā veidā ir stingri aizliegta. Šo tiesību pārkāpšana var novest pie tiesvedības, civilatbildības vai kriminālprocesa uzsākšanas.

Nekāda atsauce uz interneta lapu nevar tikt noteikta bez Biedrības iepriekšējas un tiešas atļaujas.

Citi nosacījumi

Biedrībai ir tiesības ieviest papildinājumus konfidencialitātes politikā, publicējot aktuālu versiju Biedrības interneta mājaslapā.