ATKĀRTOTA. Jaunbiķeru DzīB biedru sapulce .

PAZIŅOJUMS

”Jaunbiķeru dzīvokļu īpašnieku biedrības”, reģistrācijas numurs: 40008113841 (turpmāk arī “Jaunbiķeru
DzīB”) valde, pamatojoties uz Biedrību un nodibinājuma likuma 36. un 37.pantu, Jaunbiķeru dzīvokļu
īpašnieku biedrības statūtu 6.nodaļu, Kopīpašuma pārvaldīšanas un apsaimniekošanas līguma 26.punktu un
Dzīvokļa īpašuma likuma 19.pantu, kopīgi ar SIA „VBS Serviss” kā nekustamo īpašuma Rīga, Kaivas iela
29 k-1, k-2, k-3, k-4, Kaivas iela 31 k-1, k-2, k-3, k-4, k-5 un Kaivas iela 33 k-1, k-2, k-3, k-4, k-5
pārvaldnieku, paziņo, ka 2019.gada 19.jūnijā plkst.19:00 notiks ATKĀRTOTA!!! Jaunbiķeru dzīvokļu
īpašnieku biedrības” (turpmāk tekstā – Jaunbiķeru DzīB) biedru sapulce. Uz sapulci tiek aicināti VISI
Jaunbiķeru ciemata dzīvokļu īpašnieki.

Adrese: Rīga, Kaivas iela 33 k.1, pazemes garāžas telpās (ja būs labi laika apstākļi sapulce var tikt pārcelta priežu birzē).

DARBA KĀRTĪBA:
1. 19:00 Sapulces dalībnieku reģistrācija.
2. 19:30 Ievads – Jaunbiķeru DzīB valdes loceklis.
3. SIA VBS Serviss – pārvaldnieks:
3.1. Informācija par darbu ar debitoriem, uzkrājuma fonda apmēru
3.2. Ēku apsekošanas akti un ieteicamās darbības atbilstoši Būvinženiera secinājumiem;
3.3. Darba plāns 2019. gadam.
3.4. Citi jautājumi.
4. Jaunbiķeru DzīB atskaite – Jaunbiķeru DzīB valdes loceklis:
4.1. Notikušā balsojuma rezultāti;
4.2. Citi jautājumi.
5. Balsojumi:
5.1. Jaunbiķeru DzīB 2018.gada pārskata apstiprināšana
5.2. Jaunbiķeru DzīB 2019.gada pārskata revidenta apstiprināšana
5.3. Izmaiņas Jaunbiķeru DzīB valdes sastāvā
6. Sapulces nobeigums – valdes loceklis
7. Jautājumi
21:00 sapulces slēgšana.

Svarīgi!
Uz sapulci lūdzam līdzi ņemt personu apliecinošu dokumentu. Ja uz sapulci ierodas dzīvokļa īpašnieka
pilnvarotā persona, tad pilnvarotajai personai līdzi jāņem notariāli apliecināta pilnvara (oriģināls
uzrādīšanai) un pilnvaras kopija pievienošanai dalībnieku reģistrācijas sarakstam.
Uz sapulcēm ir aicināti visi dzīvokļu īpašnieki, kuru īpašuma tiesības uz kopsapulces norises dienu
ierakstītas zemesgrāmatā.
Pirms sapulces uzdot jautājumus var, rakstot uz valde@jaunbikeri.lv